ร่วมงานกับซีเอสแอล
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านการให้บริการ ไอซีที แบบครบวงจร โดยมีจุดแข็งจากการเป็นผู้นำด้านบริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพสำหรับลูกค้าองคกร (Leased Line) และการเป็นผู้นำด้านบริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) ที่ได้มาตรฐานสากล ตลอดจนบริการด้านไอซีทีแบบครบวงจร (ICT Solution) ที่ยืดหยุ่น รวดเร็ว ตรงกับความต้องการของลูกค้า บริการซอฟต์แวร์ออนไลน์ (Software-as-a-Service) สำหรับกลุ่มเอส เอ็มอี (SMEs) และมีบริการหลังการขาย ที่สามารถไว้วางใจได้
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
บริษัทจัดสวัสดิการและจัดกิจกรรมภายในสำหรับพนักงานทุกระดับ สอดคล้องกับลักษณะงานและสถานภาพทางสังคม และส่งเสริมสถาบันครอบครัว
ด้านเศรษฐกิจ
- ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ
- ประกันเดินทางต่างประเทศ
- ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลือกรณีสมรส, กรณีฌาปนกิจสงเคราะห์
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบภัยพิบัติ
- เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรืยนบุตร
- เงินช่วยเหลือค่าเดินทางกรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
- เงินช่วยเหลือค่าที่จอดรถ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, การคงเงินกรณีเกษียณอายุ
- สหกรณ์ออมทรัพย์ และสัวสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน
- ของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่มีอายุการทำงานนาน
- เครื่องแต่งกายประจำปี
 ส่วนลดสำหรับซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท
ด้านสันทนาการ
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
- งานกีฬาประจำปี
- เที่ยวพักผ่อนประจำปี
- กิจกรรมสร้างความสามัคคี
- สนับสนุนชมรมกีฬาประเภทต่าง
ด้านสุขภาพและอนามัย
- จัดให้มีโครงการและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
- ประกันสุขภาพ
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- ห้องพยาบาล
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม เช่น มะเร็ง