4 เคล็ดลับการเป็นผู้นำเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จในปี 2022


ความท้าทายของโลกเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกวินาที จะส่งผลให้เกิดได้ทั้งโอกาสและความเสี่ยงในมิติของประสิทธิภาพที่สะท้อนไปสู่ความสามารถของการแข่งขันทางธุรกิจ และการที่ซีอีโอจะสามารถนำพาองค์กรให้มีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีได้นั้น จำเป็นต้องมีการทำ Digital Transform ให้สำเร็จ ซึ่งเส้นทางดังกล่าวต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างที่สำคัญ แต่เคล็ดลับของความสำเร็จที่ผู้นำองค์กรเลือกใช้ในการเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงนั้น พบว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวของวิธีการทำงานแบบดิจิทัลที่ครอบคลุมความคิดรอบด้านอย่างรู้เท่าทัน

1.สร้างสภาพแวดล้อมเอื้อให้เกิดนวัตกรรม

บทบาทส่วนใหญ่ในกลยุทธ์การดำเนินงานปี 2563-2565 ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ล้วนมุ่งเป้าไปที่การส่งเสริมให้เกิด Innovation Ecosystem ทั้งสิ้น และเมื่อมองกลับมาที่การพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ภายใน ทำให้เราเริ่มเห็นแนวคิดการของโครงสร้างการทำงานขององค์กรยุคใหม่ ที่เริ่มใช้แนวคิด Agile หรือการทำงานเป็นทีมแบบข้ามแผนก เพื่อระดมคนเก่งเข้ามาทำงานร่วมทีมกันเพื่อเป้าหมายของนวัตกรรมใหม่ที่ชัดเจน ช่วยลดขั้นตอนการทำงานระหว่างแผนก ได้ผลงานที่เร็วขึ้น เห็นผลได้เร็วเนื่องจากแบ่งส่วนเป้าหมายความสำเร็จ และเป็นทีมขนาดเล็กที่คล่องตัวสูง ซึ่งด้วยความเร็วของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้น องค์กรจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการคิดที่รวดเร็วและหลากหลาย ดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เอื้อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้วยสภาพแวดล้อมที่พร้อมจะให้พนักงานลองผิดลองถูกภายใต้ขอบเขตของความเสียหายที่ยังรับได้หากเกิดข้อผิดพลาด ตลอดจนการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรกล้าที่จะเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ในรูปแบบการทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาไปสู่การได้รับการยอมรับจากองค์กรอย่างภาคภูมิใจ

2.การติดตามแนวโน้มสำคัญ

ความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ ช่วยส่งเสริมให้เกิดโอกาสสู่ความเป็นผู้นำ แต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของดิจิทัล ทำให้เกิดการแข่งขันและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนบริการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาองค์ความรู้และติดตามแนวโน้มความเปลี่ยนของเทคโนโลยี จะช่วยให้ภาวะผู้นำมีเสถียรภาพมากขึ้น

นอกจากการติดตามและศึกษาแนวโน้มภายใต้บริบทงานที่ใกล้เคียงกันแล้ว การติดตามแนวโน้มที่นอกขอบเขตการทำงานในรูปแบบเดิม ๆ ก็จะช่วยให้ผู้นำมีความรอบรู้และรอบครอบมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ทีมมั่นใจว่าคุณรู้มากพอที่จะไม่ทำให้ทีมหลงทาง อีกทั้งผู้นำด้านไอทีควรใช้แนวโน้มเหล่านั้นในการวิเคราะห์ว่าองค์กรจำเป็นต้องพัฒนาการใช้งาน หรือจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้ในอนาคตหรือไม่ โดยองค์กรที่นำแนวโน้มดังกล่าวมาใช้จะสามารถวางแผนระยะยาวเพื่อการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืนได้อย่างรู้เท่าทันเทคโนโลยี

3.รู้จังหวะการพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญอย่างเข้าใจ

การเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจจะถูกล่อลวงโดยผู้เชี่ยวชาญที่โอ้อวดความสำเร็จในอดีต แต่สิ่งสำคัญคือผู้นำต้องรู้จักการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างดีที่สุด เพื่อช่วยให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลทำได้อย่างราบรื่น และสามารถแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านตลอดเส้นทางด้วยภาพที่ชัดเจน

ดังนั้นการเลือกพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเสริมทัพ ผู้นำที่ดีจึงควรเลือกจากทีมที่เข้าใจในธุรกิจของคุณอย่างถ่องแท้ เข้าใจในกระบวนการทำธุรกิจ ตลอดจนความสัมพันธ์ภายในองค์กรที่เป็นจุดเชื่อมที่สำคัญของการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งการเลือกพันธมิตรที่สามารถผสานรวมองค์กรของคุณได้จะช่วยลดแรงเสียดทานของการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มโอกาสของความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลได้มากขึ้น ซึ่งสัญญาณบ่งชี้ว่าจะมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วย สามารถหาได้จากการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานระหว่างเส้นทางการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลขององค์กรนั่นเอง


4.ทำความเข้าใจผลกระทบอย่างถ่องแท้

การเปลี่ยนแปลงดิจิทัลไม่ใช่เพียงแค่การอัปเกรดเทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะฝ่ายไอทีเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบในหลากหลายมิติของทั้งองค์กร นับตั้งแต่ประสบการณ์ลูกค้า การทำงานภายใน ตลอดจนกระบวนการได้มาซึ่งประสิทธิภาพของการแข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ผู้นำที่แข็งแกร่งจะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอย่างละเอียดรอบครอบในทุกแง่มุมของธุรกิจ เพื่อพัฒนากลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงอย่างละเอียด และเหมาะสมกับองค์กรอย่างแท้จริง เมื่อนั้นกระบวนการเปลี่ยนแปลงตามกลยุทธ์นั้นจะได้รับการยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลได้อย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จได้ในที่สุด

เคล็ดลับการเป็นผู้นำไอทีนั้น จึงจำเป็นต้องมีทั้งศาสตร์ของความเข้าใจบริบทเทคโนโลยี การติดตามแนวโน้มที่สำคัญ และศิลป์ของการสอดแทรกเทคโนโลยีให้สามารถเข้าไปอยู่ในองค์กรได้อย่างเต็มใจ ภายใต้กรอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากการผสานแนวโน้มเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเข้ากับองค์กรได้อย่างแนบเนียนที่สุด

ความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงไปสู่กระบวนดิจิทัลขององค์กรอย่างผู้นำ ในยุคปัจจุบันไม่ได้โดดเดี่ยวอย่างเช่นที่ผ่านมา

การเริ่มต้นปรับเปลี่ยน สามารถเริ่มต้นได้อย่างง่าย ๆ จากการศึกษาข้อมูลองค์ความรู้ เกร็ดสาระ อัปเดตเทรนด์ใหม่ ๆ ผ่านบทความที่น่าสนใจ หรือหาผู้ช่วยที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้คำปรึกษา และยังเป็นเสมือนเพื่อนคู่คิดในการนำพากันก้าวเดินไปบนเส้นทางของผู้นำเทคโนโลยีให้ได้อย่างประสบความสำเร็จ นำพาองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์

AIS Business พร้อมให้คำปรึกษา และเป็นผู้ช่วยในการทรานส์ฟอร์มองค์กรไปสู่ความเป็นดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายครบวงจร สะดวกง่ายและจบได้ในหนึ่งเดียว โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน


AIS Business พาร์ทเนอร์ที่ช่วยตอบโจทย์ทุกเรื่อง ICT & Digital ที่คุณมั่นใจ

"Your Trusted Smart Digital Partner"

ปรึกษาและวางแผนพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อรองรับการทำงานและต่อยอดธุรกิจได้ที่
Email : business@ais.co.th

Reference

  1. Vikas Gupta, “Digital transformation: 4 tips to be a successful IT leader in 2022”, From: https://enterprisersproject.com/article/2021/12/digital-transformation-4-tips-2022
  2. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ของสำนักงาน 2564 - 2565, https://www.nia.or.th/frontend/article/cwdigdwqelsl/editor/files/O4-NIAstrategy-64-65.pdf
  3. Gartner, “Gartner Top Strategic Technology Trends for 2022” Form: https://www.gartner.com/en/information-technology/insights/top-technology-trends

  23 มิ.ย. 2022
  By namfon
  Like
  Share
Smart Digital Insights
เกษตรดิจิทัล เคล็ดลับสู่เส้นชัยและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการเกษตร

อัปเดต : 07 มิถุนายน 2022


อ่านเพิ่ม
Digital Transformation ROI: กำหนดอย่างไร ประเมินอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ

อัปเดต : 01 มิถุนายน 2022


อ่านเพิ่ม
เคล็ด(ไม่)ลับ Do & Don’t ที่องค์กรยุคดิจิทัลปี 2022 “ต้องรู้”

อัปเดต : 25 พฤษภาคม 2022


อ่านเพิ่ม
เศรษฐกิจ On-Demand อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และ เทคโนโลยี 5G

อัปเดต : 19 พฤษภาคม 2022


อ่านเพิ่ม
โซลูชัน “ประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อ” ก้าวสำคัญสู่เส้นชัยของธุรกิจในยุค Now Normal

อัปเดต : 05 พฤษภาคม 2022


อ่านเพิ่ม
7 เรื่องที่องค์กรต้องทำทันที ตอบทุกโจทย์ “ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน”

อัปเดต : 25 เมษายน 2022


อ่านเพิ่ม
ความท้าทายที่องค์กรธุรกิจต้องเผชิญ ในการปรับธุรกิจไปสู่ 5G Business เพื่อตอบโจทย์แห่งอนาคต

อัปเดต : 18 เมษายน 2022


อ่านเพิ่ม
2565 ปีทองของ Smart Manufacturing

อัปเดต : 04 เมษายน 2022


อ่านเพิ่ม
3 สิ่งที่องค์กรต้องทำ ในการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมสู่ความเป็นดิจิทัล

อัปเดต : 04 เมษายน 2022


อ่านเพิ่ม
Cloud Continuum: เมื่ออนาคตของ Cloud ไม่ได้อยู่เพียงแค่บน Cloud อีกต่อไป

อัปเดต : 04 เมษายน 2022


อ่านเพิ่ม